SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 • Samorząd Uczniowski reprezentuje wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

 • Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego są odpowiednio: Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego oraz rady klasowe Samorządu Uczniowskiego jako reprezentanci ogółu uczniów poszczególnych szkół bądź ogółu uczniów poszczególnych klas.

 • Wybory do Rady Szkolnej SU odbywają się w sposób demokratyczny.

 • W skład Rady Szkolnej SU wchodzi przewodniczący szkoły, zastępca, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

 • Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele: Anna Misiowiec i Bożena Młodawska

 

Najważniejsze działania Samorządu Uczniowskiego to:

 • Godne reprezentowanie ogółu uczniów w szkole i na zewnątrz.

 • Praca na rzecz wszystkich uczniów i obrona ich praw.

 • Kultywowanie tradycji istniejących w szkole ze szczególnym uwzględnieniem myśli i działalności patrona szkoły – Stanisława Staszica.

 • Organizowanie, wycieczek, imprez szkolnych m.in. : Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Pączka, Dyskoteka Karnawałowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Festiwal Nauki i Sportu,

 • Udział w akacjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta” oraz „Szkoła do Hymnu”,

 • Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu i organizowanie akcji charytatywnych m.in.: „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórka karmy dla schroniska psów w Dyminach itp.

 • Udział w różnych projektach np. „Szkoła dla Niepodległej”, „Szkoła Młodych Patriotów”, „Akademia Obywatelska 1918”.

 • Przedstawianie dyrektorowi i nauczycielom potrzeb uczniowskich oraz opinii na różne tematy.

 • Rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie wszelkim konfliktom.

 • Promowanie talentów i zainteresowań artystycznych młodzieży szkolnej.

 • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły: Szkolny Klub Wolontariatu, Biblioteka Szkolna, PCK, LOP.

 • Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym w środowisku szkolnym. Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką.

 • Współpraca z lokalnymi instytucjami m.in.: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie, Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta i Gminy Stąporków, szkoły itp.

 • Uczestniczenie w działaniach mających na celu promocję szkoły: Dzień Otwarty dla uczniów klas ósmych lokalnych szkół, pomoc w przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

 

 

 

 

SZKOLNY ZESPÓŁ TEATRALNY "Alter Ego"

 

Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich uczniów, którzy mają talent aktorski, recytatorski lub muzyczny.
Uczniowie wchodzący w skład grupy rozwijają swoje pasje, kreatywność , pewność siebie, uczą się radzić z tremą, współpracować w grupie.
Mają również szansę doświadczać ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu. Do realizacji projektów często angażujemy naszych absolwentów.

 

Wśród przygotowanych przez nas przedstawień znajdują się programy okolicznościowe:


,,Zanim wolności przyszedł czas , ,,Przez Krzyż do chwały , ,,Wejdź w nasze serca dziecino’’, ,,Spotkanie u Staszica’’ , ,,Miejcie nadzieję ‘’, ,,Wróćmy pamięcią, powtórzmy czas’’ , ,,A to Polska właśnie… , jak i sztuka ,,Ciach w piach, czyli tango z Mrożkiem’’ , trawestacja ,,Wesela ‘’ S. Wyspiańskiego, czy film ,,Ziemiańska, czyli lata 20-te, lata30-te’’.

 

Występowaliśmy dla lokalnej społeczności i uczniów na scenie MGOKiS w Stąporkowie, w Kościele Parafialnym w Stąporkowie i w szkole, a nasz ostatni projekt można obejrzeć na YouTube /link/

 

Opiekunowie: Dorota Kosierkiewicz, Marzena Maleszak i Anna Misiowiec.

 

 

 

 

WOLONTARIAT

 

Szkoła wspiera i promuje tworzenie postaw wolontarialnych wśród społeczności uczniowskiej.
Przez wiele lat działania pomocowe miały charakter spontaniczny , wynikający z bieżących

potrzeb natomiast w 2019 roku zostały zdefiniowane formalnie jako Szkolny Klub Wolontariatu,

którego zarząd wraz z członkami opracowuje plan pracy
na dany rok szkolny.

 

I tak, wśród stałych działań wolontariuszy są:

 

 • Współpraca ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych w Stąporkowie oraz Domem dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - wspieranie mieszkańców zbiórkami środków czystości, odzieży oraz książek/ zabawek,

 • współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, w Dyminach poprzez zbiórki karmy, niezbędnego wyposażenia i środków higienicznych
  oraz wyjazdy do schroniska,

 • udział w 2 internetowych ogólnopolskich akcjach organizowanych przez OLX- Nakarm Psa,

 • promowanie zdalnych i tradycyjnych adopcji na profilach społecznościowych – czego efektem było pozyskanie opiekuna dla jednego szczeniaka,

 • odwiedzanie i porządkowanie bezimiennych grobów przed 1 Listopada i grobów/ pomników bohaterów lokalnych przed Świętem Niepodległości
  w ramach szkolnej akcji Światełko Pamięci,

 • kwestowanie na rzecz podopiecznych Hospicjum w Rudzie Białaczowskiej,

 • udział w WOŚP,

 • organizowanie cyklicznych warsztatów ( oraz kiermaszu) integracyjno- artystycznych podczas których przygotowywane są ozdoby świąteczne- dwukrotnie w ciągu roku- oraz kartki okolicznościowe dla emerytowanych pracowników szkoły,

 • organizowanie integracyjnych spotkań: wieczorki filmowe, wigilie dla członków wolontariatu
  i absolwentów szkoły,

 

Do znamiennych przedsięwzięć o charakterze wynikającym z bieżących potrzeb można odnieść również:

 

 • udział w Koncertach Charytatywnych organizowanych przez Burmistrza Stąporkowa ( 7 koncertów),

 • zorganizowanie akcji krwiodawstwa oraz spotkania informacyjnego Fundacji DKMS,

 • zorganizowanie 1 – go Stąporkowskiego Biegu- zbiórka z którego została przeznaczona na pomoc dla absolwenta naszej szkoły zmagającego
  się z chorobą nowotworową,

 • przekazanie 35 maseczek dla pracowników ochrony zdrowia,

 • opracowanie projektu (do programu projektantów edukacji Nowej Ery) pt. ,,Pomagamy bo to kochamy’’- uzyskanie certyfikatu-
  Dobrze zaprojektowana szkoła,

 • przygotowanie dekoracji szkoły na setną rocznicę odzyskania Niepodległości- kotyliony dla uczniów i nauczycieli oraz dekoracja pracowni.

 

Opiekun: Małgorzata Hampel

 

 

 

 

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

Głównym celem działalności Szkolnego Koła PCK jest kształtowanie wśród młodzieży naszej szkoły aktywnych postaw i zachowań dla dobra drugiego człowieka.

Uczniowie upowszechniają i propagują idee honorowego krwiodawstwa przez coroczną organizację akcji honorowego oddawania krwi. W czasie ostatnich 3 lat młodzież oddała ok. 40 litrów krwi.

Kształtujemy wśród uczniów postawy prozdrowotne poprzez udział w zajęciach, warsztatach i rajdach profilaktycznych organizowanych w szkole i poza nią.  Wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu prowadzimy różnorodne działania, dzięki którym niesiemy pomoc i wspieramy działania na rzecz potrzebujących.

 

Są to między innymi:

 

 • charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum w Rudzie Białaczowskiej- 1 listopada każdego roku,

 • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

 • działania na rzecz schroniska dla psów w Kielcach.

 

Opiekunowie: Dorota Fitas i Renata Lisowska

 

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "STASZIC"

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Staszic” działający przy naszej szkole jako organizacja pożytku publicznego  nr KRS 0000416460 zrzesza uczniów i nauczycieli  , którzy działają  na rzecz rozwoju sportu , rekreacji i promocji zdrowia. UKS ,,Staszic” zarządzany  jest przez Zarząd Klubu: reprezentowany przez Prezesa Roberta Kusztala  i Sekretarza Justynę Serek. 

 

Najważniejsze działania UKS ,,Staszic” realizowane systematycznie to: 

1.Opracowywanie  projektów w celu pozyskiwania  środków finansowych  na organizowanie  dla uczniów naszej szkoły nieodpłatnych kursów nauki jazdy na nartach. 

2. Prowadzenie  zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla dziewcząt i chłopców rozwijających ich pasje sportowe  w takich dyscyplinach jak :piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa , tenis stołowy, badminton  oraz taniec  czy fitness na siłowni. 

3. Organizowanie Powiatowego Turnieju  Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego dla dziewcząt     i chłopców  szkół ponadpodstawowych. 

4 .Udział  reprezentacji szkoły dziewcząt i chłopców we wszystkich zawodach powiatowych o puchar Starosty Koneckiego organizowanych przez poszczególne szkoły naszego powiatu (w piłce koszykowej, w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, badmintonie ). 

5.Opracowanie choreografii układów tanecznych poloneza oraz organizowanie zajęć tanecznych przygotowujące uczniów klas maturalnych i ich partnerów na Studniówki. 

6. Przygotowywanie uczniów oraz przeprowadzanie etapów  szkolnych i udział zwycięzców tych  etapów  w wojewódzkim konkursie „Wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i ochronie cywilnej”. 

8. Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

9. Organizowanie rekreacyjnych  rajdów rowerowych dla uczniów i nauczycieli. 

 

 Opiekunowie:  Bożena Hozer i Robert Kusztal 

 

 

 

Szkolne Koło LOP

 

 

 

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody działający w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie zrzesza uczniów, chcą działać na rzecz ochrony środowiska zarówno lokalnego jak i globalnego. Przez szereg lat uczniowie naszej szkoły włączali się w różnorodne działania przyrodnicze np. liczenie gniazd bociana białego, monitorowanie poziomu wód na torfowisku w rezerwacie Górna Krasna, monitorowanie czystości wód w lokalnych rzekach, przeprowadzano zajęcia terenowe w rezerwacie Skałki Piekło pod Niekłaniem. Przez osiemnaście lat propagowano zagadnienia dotyczące ochrony przyrody w czasie organizowanych Powiatowych Sympozjów Ekologicznych. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach dotyczących ochrony środowiska m.in. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

 

Członkowie SK LOP promują segregacje i selektywną zbiórkę odpadów tj. puszki aluminiowe, baterie, włączają się w prowadzone akcje sprzątania środowiska lokalnego. Bierzemy udział w konkursach fotograficznych o tematyce przyrodniczej - wykonane przez uczniów zdjęcia prezentujemy na gazetkach szkolnych. Włączamy się w zbiórki pożywienia dla zwierząt przebywających w schroniskach.

 

Opiekun: Edyta Grabowska

 

 

Organizacje w naszej szkole 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE