KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY

 

1947 r. – Powstanie Szkoły Przemysłowej Zakładów Odlewniczych w Wołowie (Stąporkowie) przekształconej w 1951 r. w Zasadniczą Szkołę Odlewniczą Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego. Szkoła istniała do 1954 roku.

1950 r. – Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zjednoczonej Szkoły Kopalni Rudy Żelaza – Rejon Konecki w Czarnieckiej Górze, przekształconej w 1952 r. w Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Rudy Żelaza „Stąporków”, a następnie przeniesionej do Starej Góry.

1964 r. – Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni Rudy Żelaza „Stąporków” w ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ dla PRACUJĄCYCH Odlewni Żeliwa „Niekłań” (3 letnia zasadnicza szkoła przyzakładowa OŻN dla młodocianych pracowników).

1969 r. – Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla PRACUJĄCYCH Odlewni Żeliwa „Niekłań” do obiektów na terenie Odlewni „Niekłań” w Stąporkowie.

1971 r. – Powstanie Technikum Mechaniczno-Odlewniczego dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie (3,5 letnie wieczorowe technikum zawodowe dla dorosłych, absolwentów szkoły przyzakładowej OŻN).

1972 r. – Powstanie w Stąporkowie filii Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2.

1972 r. – Rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy obecnej ulicy Stanisława Staszica.

1973 r. – Oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Stanisława Staszica (w 1974 r. oddanie do użytku budynku internatu).

1974r. - Powstanie Liceum Ogólnokształcącego w Stąporkowie (4 – letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej, będące kontynuacją filii LO   w Końskich, powstałej w Stąporkowie  w roku 1972).

1974 r. – Powstanie Podstawowego Studium Zawodowego Mechaniczno – Odlewniczego Odlewni Żeliwa „Niekłań”.

1975 r. – Powstanie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie (w skład Zespołu włączone zostały: Zasadnicza Szkoła Zawodowe  dla Pracujących OŻN, Technikum Mechaniczno-Odlewnicze dla Pracujących OŻN, roczne Podstawowe Studium Zawodowe dla pracowników pragnących uzupełnić podstawowe wykształcenie ogólnokształcące oraz uzyskać kwalifikacje zawodowe uprawniające do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika).

1975r. – Powołanie Zakładowego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Odlewni Żeliwa „Niekłań” (funkcję tę spełniał Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie do roku 1981).

1977 r. – Nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie imienia Stanisława Staszica.

1978 r. – Powstanie Średniego Studium Zawodowego Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie, szkoła została włączona w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie (3 – letnia przyzakładowa średnia szkoła zawodowa, wieczorowa dla pracowników pragnących uzupełnić wykształcenie, dająca uprawnienia do składania egzaminu dojrzałości bądź i egzaminu na tytuł technika).

1982 r. – Utworzenie dziennego Technikum Odlewniczego Odlewni Żeliwa Stąporków im. Rewolucji 1905 r. w Stąporkowie. (5 – letnie przyzakładowe technikum zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej kształcące w specjalności odlewnictwo). W 1992 r. zmieniono nazwę tej szkoły na Technikum Mechaniczno – Odlewnicze w związku z rozpoczęciem kształcenia w specjalności budowa maszyn.

1984 r. – Przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego w Stąporkowie do obiektów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą „Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcące”.

1989 r. – Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Odlewni Żeliwa Stąporków im. Rewolucji 1905 r. w Stąporkowie (zasadnicza szkoła zawodowa, wieczorowa, dla dorosłych utworzona głównie z myślą o junakach – członkach Oddziału Obrony Cywilnej, pracujących w OŻS). Od 1 września 1989 r. w skład Zespołu Szkół wchodziły:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa OŻS  (dla młodocianych pracowników),

  • Technikum Odlewnicze OŻS (dla młodzieży niepracującej),

  • Technikum Mechaniczno – Odlewnicze OŻS (dla Pracujących),

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa OŻS (dla Pracujących),

  • Średnie Studium Zawodowe OŻS (dla Pracujących),

  • Podstawowe Studium Zawodowe (dla Pracujących).

1991 r. – Przekształcenie przyzakładowego Zespołu Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Stąporków” w Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica (w związku z przejęciem szkoły przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach).

1992 r. – Powstanie Policealnego Studium Zawodowego. Nazwę Technikum Odlewnicze OŻS (dla młodzieży niepracującej) zmieniono na Technikum Mechaniczno-Odlewnicze OŻS (dla młodzieży niepracującej) w związku z rozpoczęciem kształcenia w specjalności budowa maszyn.

1993 r. – Powstanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica jako zbiorczego zakładu szkolnego obejmującego wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie.

1995 r. – Powstanie Liceum Zawodowego (4 – letnia średnia szkoła ogólnokształcąca o profilu zawodowym, której ukończenie umożliwiało składanie egzaminu dojrzałości oraz uzyskanie dyplomu technika po złożeniu egzaminu eksternistycznego z zakresu różnicy programowej LZ i technikum określonej specjalności).

1997 r. – Powstanie Liceum Handlowego (4 – letnia średnia szkoła zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. St. Staszica  w Stąporkowie).

1999 r. – Powstanie Liceum Technicznego (4 – letnia szkoła średnia nowego typu, dająca możliwości szerokiej preorientacji zawodowej; po reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego ten typ szkoły był kontynuowany w formie liceum profilowanego).

2002 r. – Przekształcenie istniejącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, w skład którego weszły zreformowane szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Liceum Profilowane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Do czasu „wygaśnięcia”, tj. do zakończenia obowiązujących okresów kształcenia, w skład Zespołu Szkół weszły także: Technikum Handlowe, Liceum Zawodowe, Liceum Handlowe i Liceum Techniczne.

2003 r. – Powstanie Policealnego Studium Zawodowego (szkoła na podbudowie liceum zawodowego i liceum ogólnokształcącego włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie).

2004 r. – Utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Stąporkowie (2 – letnia średnia szkoła ogólnokształcąca dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie).

2005 r. – Przekształcenie Policealnego Studium Zawodowego w Stąporkowie w Szkołę Policealną.

2005 r. – W Technikum rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk.

2007 r. – Uroczyste obchody 60 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Odsłonięcie pomnika Stanisława Staszica na placu szkolnym.

2010 r. – W Technikum rozpoczęto kształcenie w zawodach technik logistyk i technik organizacji reklamy.

2012 r. – Uroczyste obchody 65 – lecia szkoły, 35 – lecia nadania Szkole patronatu Stanisława Staszica i 25 – lecia Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich.

2015 r. – Otwarcie boiska wielofunkcyjnego wybudowanego przy ZSP  w Stąporkowie.

2017 r. – Uroczyste obchody 70 – lecia szkoły oraz 40 – lecia nadania Szkole imienia Stanisława Staszica.

 

 

Tarcze i logo szkoły używane 

w latach istnienia szkoły

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE