Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał,

że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Informację

w tej sprawie ogłosił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w dniu 19 listopada 2020 r. Więcej informacji o zmianach pod adresem:

 

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2021 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Egzamin maturalny, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej. W 2021 roku część ustna egzaminu z języka polskiego będzie nieobowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić absolwenci, którzy potrzebują wyników z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą.

 • Matura zostanie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne – zawierające okrojony zakres wymagań podstawy programowej – znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku.

 • Na maturze z języka polskiego jako przedmiocie obowiązkowym zdający otrzyma trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 • Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
   

  Teksty kultury obowiązujące do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym:

  * Bogurodzica;

  *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

  Adam Mickiewicz *Dziady część III, *Pan Tadeusz;

  Bolesław Prus *Lalka;

  Stanisław Wyspiański *Wesele;

  *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

  Witold Gombrowicz *Ferdydurke (w całości lub w części);

   

  Dodatkowo:

  - wiersze wybranych poetów;

  - inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela

  - wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów;

  - homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

 

MATURA Z MATEMATYKI 

 

Ze względu na COVID-19 matura w roku 2021 z matematyki będzie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Zmiany w postaci rozporządzenia ogłosił Minister Edukacji Narodowej. Zmiany dotyczą tylko matury w 2021 roku.

 

Poziom podstawowy:

 • Całościowo będzie można zdobyć 45 pkt, a nie 50 pkt jak było w latach poprzednich.

 • Zadania zamknięte to 28 pkt

 • Zadania otwarte to 17 pkt, będzie ich 7. Wcześniej było ich 9. 

 • Czas trwania egzaminu pozostaje bez zmian (170 min).

 • Ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Szczegółowo opiszę konkretnie zagadnienia poniżej.

 

Na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie również na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy. Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z dowolnego przedmiotu nie jest już obowiązkowe. 

 
Przydatne pliki i linki:

Plik<- czego nie będzie na maturze z matematyki w 2021 na poziomie podstawowym

Plik<- czego nie będzie na maturze z matematyki w 2021 na poziomie rozszerzonym

 

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Poziom podstawowy:

 • Egzamin maturalny z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu  i rozumienia tekstów pisanych).

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

 • Czas trwania: 120 minut (bez zmian). 

 • Bez zmian pozostaje wymóg zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej aby zdać egzamin maturalny i uzyskać świadectwo dojrzałości.

 

Ze szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi w 2021 r. w porównaniu do dotychczasowych wymagań można się zapoznać wchodząc w podane poniżej linki.

 
Poziom rozszerzony:
 • Egzamin maturalny z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 13 pkt – wypowiedź pisemna.

 • Czas trwania: 150 minut (bez zmian).

 

Porównanie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych do wymagań egzaminacyjnych w 2021 r. w podanym poniżej linku.

https://egis.com.pl/pl/strefanauczyciela/matura/matura_2021_poziom_rozszerzony

 

 

MATURA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

ZMIANY WYMAGAŃ NA EGZAMINIE MATURALNYM w 2021 ROKU

PP czas pisania bez zmian - 120 minut

Punktacja:

40 pkt – zadania zamknięte

10 pkt – zadania otwarte

 

Zrezygnowano z części ustnej;

Zmiana oczekiwań w poziomie biegłości ESOKJ dotychczas A2/B1+ na tegorocznym egzaminie A2 +B1

 

W tegorocznych wymaganiach nie oczekuje się typowych umiejętności wykorzystywanych podczas nauczania, ale trudnych do sprawdzenia
w sytuacji egzaminacyjnej, jak np.:

 • tworzenie portfolio (forma samooceny)

 • korzystanie z tekstów kultury (przetwarzanie)

 • współdziałanie w grupie (projekty)

 • korzystanie ze źródeł informacji w j. obcym

 

MATURA Z BIOLOGII 

 

Na podstawie §11kzu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 w egzaminie maturalnym z biologii w roku szkolnym 2021 wprowadza się następujące zmiany:

 • egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Zakres ten znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku.

 • podobnie jak w latach poprzednich na egzaminie można stosować następujące przybory: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne,

 • czas trwania egzaminu i liczba możliwych do zdobycia punktów pozostają bez zmian. Arkusz egzaminacyjny z biologii będzie zawierał około 25 zadań.

 • treści z III etapu edukacyjnego oraz z IV etapu poziom podstawowy pozostają bez zmian i są wymagane na maturze,

 • przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowe.

 

Informacje szczegółowe w sprawie organizacji matury znajdują się na stronie https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

 

MATURA Z FIZYKI

 

Aneks do informatora maturalnego na rok 2021 w którym zamieszcono wymagania egzaminacyjne.

Usunięte treści

Termodynamika: Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy.

Prąd elektryczny: Kondensatory. buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy.

Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Zdający: stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki.

Mechanika bryły sztywnej. Zdający: analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił.

 

MATURA Z GEOGRAFII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  na egzaminie maturalnym z geografii w 2021 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Matura zostanie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne z geografii – zawierające okrojony zakres wymagań podstawy programowej – znajdują się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku:

Załącznik nr 2 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

MATURA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W 2021 ROKU – POZIOM  ROZSZERZONY 

 • Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu dodatkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe.

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 12 pkt – wypowiedź pisemna.

 • Czas trwania: 180 minut (bez zmian).

 • Porównanie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych do wymagań egzaminacyjnychw 2021 r. w podanym poniżej linku.

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-maturalny-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/

 

 

 

Matura 2021

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE