Rekrutacja w terminie

14.03.2024- 12.04.2024.

 

Regulamin- pobierz

 

Uczniowie po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa składają :

- uzupełniony Formularz rekrutacyjny -pobierz,

- w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę rodzica, opiekuna prawnego na udział nieletniego w projekcie -pobierz

- uzupełnioną Opinię wychowawcy 

-klauzala RODO- na każdej stronie parafka 

- w przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności kopię orzeczenia podpisaną za zgodność z oryginałem .

 

Nauczyciele po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa składają:

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, dostępny również w formie elektronicznej -pobierz;

- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- Dokument poświadczający status nauczyciela w danej szkole, z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, ewentualnie wychowawstwa.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE